Ogłoszenia lokalne

Ogłoszenia Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe Wielkie, Siennica, Jakubów, Stanisławów, Dobre, Latowicz, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Sulejówek

Ogłoszenia drobne można nadać w biurze redakcji przy ul. Konstytucji 3 Maja 2, lok. 108 czynnej od poniedziałku do piatku od 11:00 do 19:00, telefonicznie pod nr 25 758 89 13 lub mailowo na adres lub . Cennik ogłoszeń znajduje się tutaj.

31/32 (1191/1192) 2020

Co słychać? – nr 31/32 (1191/1192) 2020 17 Ogłoszenia... Sprzedam PRODUCENT SPRZEDA deski tarasowe ryflowane, elewacyjne, itp., tel. 502 396 164, 25 752 33 20 (2) Sprzedam bezpośrednio b. ładną działkę budowlaną w Budach Janowskich. Kontakt 500 112 479 (5) Działka 1500 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki, budowlana, przy drodze. asfaltowej, media, warunki zabudowy, tel. 501 767 566 (41) Sprzedam działki, Piaseczno, tel. 505 488 414 (44) Działka 1060 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki budowlana, przy drodze asfaltowej, media, warunki zabudowy, tel. 501 767 566 (42) Sprzeddamm ddziałłkki, NNoowwe OOsinny, tel. 669900 334488 668800 (43) Kupię Skup aut, całe i uszkodzone (motory), tel. 516 822 955 (8) Usługi fotografia wszystkie uroczystości www. fotopia.pl • fotoreportaŜe • sesje plenerowe tel. 607 221 522 Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE, tel. 502 053 214 (4) KANCELARIA FINANSOWA BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA CHOJNOWSKA TEL. 602 840 093 (10) MALBRUK. Układanie kostki brukowej z materiałem lub bez, wycinka drzew, tel. 503 008 987 (19) Posadzki agregatem, tel. 697 726 021 (227) Hydraulika, glazura, tel. 698 759 864 (273) Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota, płyta gips-karton, tel. 25 759 17 43 lub 600 219 696 (271) TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282 (253) Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką PUURR, tteel. 695 995 330 (254) Praca Zatrudnię do prac remontowo-budowlanych, tel. 663 489 509 (21) Przyjmę do pracy na targowisko, tel. 505 488 414 (22) Pracownik do pakowania mięsa oraz do pracy na produkcji Zatrudnimy w Zakładach Mięsnych Chobot Meat (gmina Halinów, ok. 20 km od Mińska) kobiety i męŜczyzn do pracy na produkcji oraz do pakowania mięsa. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, terminową wypłatę i ciepły posiłek, tel. 22 783 80 22 (25) ZATRUDNIE NA STANOWISKO: • PRACOWNIK BIUROWY • MECHANIK Tel. (25) 758 82 81 (28) Pracownik do pracy na produkcji Zatrudnimy w Zakładach Mięsnych Chobot Meat (gmina Halinów, ok. 20 km od Mińska) pracowników do pracy na produkcji. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, terminową wypłatę i cie pły posiłek. Tel. 22 783 80 22 (32) Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport krajowy, tel. 509 688 373 (30) Zatrudnię mechanika i pomocnika mechanika do naprawy ciągników rolniczych w Jędrzejowie Nowym, tel. 693 329 339 (31) Mam do wynajęcia Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, www.wypozyczalnia–minsk.com (1) Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143 (2) Wynajmę dom na wsi, tel. 690 348 680 (7) Hala do wynajęcia na hurtownie, produkcje, magazyn, warsztat. Arynów. MoŜliwe przyłącze do 80 kw. RóŜne powierzchnie od 50 m2 do 600 m2 (a dodatkowo moŜliwa powierzchnia magazynowa na kolejne 140 m2). Parking na co najmniej kilkanaście aut i moŜliwe powiększenie. Cena od 11 zł/m2 w zaleŜności od powierzchni, tel. 608 345 927 (8) Do wynajęcia kawalerka umeblowana, wyposaŜona, tel. 511 751 412 (9) Do wynajęcia lokal (wolnostojący) 30 m2, ul. Świętokrzyska 8, Mińsk Mazowiecki, tel. 509 028 445 (11) Mam do wynajęcia 40 m2 z garaŜem, tel. 608 636 272 (13) Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 54 m2, Mińsk Mazowiecki, tel. 606 353 990, 696 901 577 (14) Wynajmę kawalerkę ul. Miodowa, 900 zł + 240 zł czynsz, tel. 601 511 840 (16) Do wynajęcia: • Szalunki stropowe DOKA • Szalunki ścienne FRAMI • Rusztowania Tel: 509 766 166 e-mail: biuro@norbipol.pl (17) RóŜne Oddam siano, Dziękowizna, tel. 508 540 139 (30) Przyjmę przedstawicielstwo, pośrednictwo lub magazynowanie towarów • Plac utwardzony 3000 m2 • Budynek główny 831 m2 z centralnym ogrzewaniem • Powierzchnia biurowo-handlowa 200 m2 • Budynek magazynowy o powierzchni 327 m2 • Wiata zadaszona 150 m2 Lokalizacja 35 km od Warszawy trasa A2. Kontakt: tel. 606 665 331 WydzierŜawię nieruchomość o powierzchni placu 3000 m2 • Budynek o powierzchni 831m2 z przeznaczeniem na cele usługowo-produkcyjne z centralnym ogrzewaniem • Powierzchnia biurowo - handlowa o powierzchni 200 m2 • Budynek magazynowy o powierzchni 327 m2 • Wiata zadaszona powierzchni 150 m2 W całości lub na części Lokalizacja Mińsk Mazowiecki Kontakt: tel. 606 665 331

31/32 (1191/1192) 2020

18 Co słychać? – nr 31/32 (1191/1192) 2020 Halinów, dnia 24 lipca 2020 r. 􀀲􀀪􀃢􀀲􀀶􀀽􀀨􀀱􀀬􀀨 􀀥􀀸􀀵􀀰􀀬􀀶􀀷􀀵􀀽􀀤 􀀫􀀤􀀯􀀬􀀱􀀲􀀺􀀤 o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana Studium dotyczy działek nr 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/16, 179/17, 179/18, 179/23, 179/24 oraz 179/25, 179/26, 179/27, 179/29, 179/30, 179/31, 179/32, 179/33, 179/34 połoŜonych w miejscowości Nowy Konik) Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr VII.73.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu dostępny jest równieŜ w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu Gminy Halinów tj. www.halinow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 o godz. 1500. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza Halinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020 r. Pisma naleŜy kierować na adres ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. Jako wniesione na piśmie uznaje się równieŜ uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jednocześnie informuję, Ŝe zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłoŜenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu moŜna zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu zmiany Studium na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Halinowa na adres ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy prognoza@halinow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020 r. Uwagi i wnioski złoŜone po upływie wyŜej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu zmiany Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Halinowa. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. Burmistrz Halinowa /-/ Adam Ciszkowski Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, Ŝe: 1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Halinowa reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym moŜe się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@halinow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Panią/Pana wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 - zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii ,,A’’ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14 poz. 67) 5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym Ŝe w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, Ŝe przetwarzanie danych osobowych narusza ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a takŜe podmiotom lub organom uprawnionym na przepisów prawa. Jednocześnie informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. „W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.” Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, Ŝe: 1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Halinowa reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym moŜe się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@halinow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Panią/Pana uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów (art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm. - zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a ustawy. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii ,,A’’ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr. 14 poz. 67) 5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym Ŝe w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, Ŝe przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a takŜe podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związku przetwarzaniem marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań doty- czących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeŜeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.”

29/30 (1189/1190) 2020

cennik

Cennik ogłoszeń drobnych: wyraz (słowo) - 0,80zł, pogrubione - 0,90zł, wersaliki - 1,00zł pogrubiony wersalik - 1,10zł. Dopłaty: za ramkę - 6zł, za ramkę kolor - 8zł, za kolorową czcionkę +50% za słowo, kolorowe tło 9zł, ramka 1x6cm czarno-biała 12zł, kolorowa 16zł, ramka 2x6cm czarno-biała 24zł, kolorowa 32zł, ramka 3x6cm czarno-biała 36zł, kolorowa 48zł, ramka 4x6cm czarno-biała 48zł, kolorowa 64zł, zdjęcie duże o wymiarach 60mm x 40mm - 64zł, zdjęcie małe o wymiarach 30mm x 20mm - 22zł