Tydzień z prawem (209)

Mój przyjaciel pożyczył 2 lata temu od mnie znaczną sumę pieniędzy. Na prośbę żony podpisaliśmy umowę. Pieniądze miały być zwrócone w połowie ubiegłego roku, ale tak się nie stało. Mało tego, nagle przestał odbierać telefon, jakby zapadł się pod ziemię. Ostatnio dowiedziałem się, że już 2 lata temu miał on znaczne długi. Wystąpiłem na drogę sądową i dzięki temu, że miałem umowę szybko uzyskałem nakaz zapłaty. Niestety egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, bo on wraz żoną wyzbył się całego majątku. Domy i mieszkanie przepisali na swojego syna. Czy w takiej sytuacji istnieją jakieś środki prawne i mam jeszcze jakąś szansę na odzyskanie pieniędzy...

Nie wszystko stracone

Adwokat Agnieszka Malczyk

W kodeksie cywilnym istnieje mechanizm ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zwany skargą pauliańską. Jej celem jest ochrona interesów wierzyciela na wypadek nielojalnego (czy wręcz nieuczciwego) postępowania dłużnika, który z pokrzywdzeniem wierzyciela wyzbywa się składników swego majątku na rzecz osób trzecich lub majątek ten obciąża, zaciągając kolejne zobowiązania i w ten sposób stwarza lub pogłębia stan swojej niewypłacalności.

Zgodnie z art. 527 kodeksu cywilnego, gdy osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. A jeżeli ta osoba jest w bliskim z nim stosunku, domniema się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Ponadto jeżeli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniema się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową.

Tak więc powinien pan wezwać syna przyjaciela, a więc obdarowanego przez pożyczkobiorcę do zapłaty kwoty długu, a w przypadku braku zapłaty wystąpić do sądu o uznanie za bezskuteczną umowy darowizny, wskutek której krewny żony wyzbył się majątku. Ponieważ mamy tu do czynienia z czynnością pomiędzy rodzicem a synem oraz darowizną, nie musi pan udowadniać zamiaru pokrzywdzenia pana jako wierzyciela, bo chronią pana przytoczone wyżej domniemania.

Numer: 14 (1070) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *