Tydzień z prawem (207)

Zawsze chcieliśmy zabezpieczyć przyszłość naszej jedynej córki i dwa lata temu kupiliśmy dla niej niewielkie mieszkanie. Ponieważ córka za kilka miesięcy wychodzi za mąż, mam kilka pytań związanych z wpływem ślubu na jej sytuację majątkową. Córka planuje wyprowadzić się do męża i wynająć swoje mieszkanie, więc czy dochody z wynajmu mieszkania będą stanowić jej czy też wspólny dochód? To samo dotyczy wyposażenia mieszkania przeniesionego do mieszkania męża. Nasi rodzice planują z okazji ślubu podarować wnuczce działkę na wsi. Czy ma znaczenie kiedy to zrobią – przed czy po ślubie...

Co moje – nie twoje

Tydzień z prawem (207) / Co moje – nie twoje

Należy zauważyć, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jak wynika z treści paragrafu 2 art. 31 kodeksu cywilnego, do majątku wspólnego należą m.in. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Oznacza to, że jeśli córka wynajmie swoje mieszkanie, to dochody z tego tytułu wchodzą do majątku wspólnego i powinna dzielić się czynszem z mężem. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są także objęte wspólnością ustawową, niezależnie czy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.

Samo mieszkanie stanowi jednak jej odrębny majątek, gdyż zgodnie z art.33 KC do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.

Także przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Oznacza to, że nie ma znaczenia, kiedy rodzice darują córce działkę.

Do majątku osobistego wchodzą także przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, a także wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Także przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale bez renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

Podsumowując – czynsz za wynajęcie mieszkania będzie wchodzić do majątku wspólnego tak jak przedmioty codziennego użytku, jeśli córka je przeniesie do wspólnego mieszkania i będzie je użytkować razem z mężem. A działka na wsi? Osobiście radziłabym, aby dziadkowie darowali ją córce jeszcze przed ślubem.

Numer: 12 (1068) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *