Tydzień z prawem (206)

Niedawno złożyłem wniosek o wcześniejszą emeryturę. Tak jak mój kolega pracowałem jako operator dźwigu na budowach, był też okres, że obsługiwałem maszyny drogowe. ZUS nie uwzględnił mi części okresu pracy w szczególnie warunkach, ponieważ w jednym z moich świadectw pracy jest inna nazwa zajmowanego stanowiska. Co robić w przypadku nieprawidłowego świadectwa pracy...

Warto się odwoływać

Pana pytanie dotyczy uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, czyli zatrudnionej przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia i o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczeni.

Prawo do skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytuły wykonywania pracy w szczególnych warunkach mogą skorzystać nie tylko pracownicy państwowych przedsiębiorstw, ale także pracownicy zatrudnieni u prywatnych pracodawców.

Oczywiście, ma pan prawo wnieść odwołanie od decyzji organu rentowego w terminie miesiąca (30 dni) od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu rentowego do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego.

W odwołaniu należy wskazać świadków oraz inne dowody (np. dokumenty) potwierdzające, iż wykonywał pan prace pracę w szczególnych warunkach mimo innej nazwy zajmowanych stanowiska wpisanej do świadectwa pracy.

Świadectwo pracy ma charakter dokumentu prywatnego i stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Natomiast nazewnictwo stanowisk pracy nie może stanowić podstawy nieuznania wskazanego okresu za pracę w szczególnych warunkach, a zwłaszcza w przypadku, gdy materiał dowodowy oraz analiza charakteru pracy pozwala stwierdzić, iż praca była wykonywana w warunkach szczególnych, tj. opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983r. Nr 8, poz. 43).

W orzeczeniu z dnia 24 stycznia 2013r. III UK 47/12 Sąd Najwyższy podkreślił, że ...prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym jest ściśle związane z szybszą utratą zdolności do zarobkowania z uwagi na szczególne warunki lub szczególny charakter pracy.

Nie ma tu istotnego znaczenia nazwa zajmowanego stanowiska, tylko rodzaj powierzonych czynności. Jeżeli więc nie został panu uznane lata, kiedy faktycznie wykonywał pan pracę w szczególnych warunkach, trzeba złożyć odwołanie od decyzji organu rentowego.

Numer: 11 (1067) 2018 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *