Tydzień z prawem (201)

Od kilku lat pracowałam w polskiej państwowej firmie. Ponieważ męczyła mnie monotonia, znalazłam ofertę pracy na podobnym stanowisku ale w pokrewnej branży. Przeszłam wszystkie szczeble rozmów kwalifikacyjnych i dostałam wzór umowy o pracę. Martwią mnie jednak dwa zapisy umowy – obowiązek zachowania tajemnicy handlowej, zapisów ksiąg rachunkowych, projektów marketingowych w czasie trwania stosunku pracy i 5 lat po ich ustaniu. Także zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ale bez podania okresu jego obowiązywania. Czy te zapisy oznaczają, że przez 5 lata po rozwiązaniu umowy nie będę mogła pracować w swoim zawodzie ani prowadzić działalności gospodarczej...

Zakazy bez zmazy

Pytanie dotyczy tak naprawdę dwóch spraw – obowiązku zachowania tajemnicy służbowej, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz zakazu konkurencji.

Pierwszy należy do podstawowych obowiązków pracownika w ramach dbania o dobro zakładu, a drugi jest rozszerzeniem tego obowiązku.

Umowa o zakazie konkurencji jest odrębną umową, w której pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Trzeba w niej określić zakres zakazu, gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W umowie o zakaz konkurencji określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Przy czym odszkodowanie, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy. Liczy się okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji, a odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach lub od razu w całości.

Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub nie wywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Tak więc przy takim brzmieniu zapisów przyszłej umowy o pracę może być mowa jedynie o wypełnianiu podstawowych obowiązków pracownika poprzez m.in. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ponieważ pracodawca nie określił zakresu, czasu trwania zakazu konkurencji ani wysokości odszkodowania – można podjąć pracę u konkurencji lub otworzyć działalność gospodarczą. Oczywiście nie powinna pani wykorzystywać danych stanowiących tajemnicę handlową pochodzących od byłego pracodawcy, aby nie narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

Numer: 6 (1062) 2018 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *