Tydzień z prawem (190)

Jeszcze latem rozpoczęłam remont mieszkania po babci. Część prac wykonałam z pomocą brata, ale druga część wymagała zatrudnienia fachowców. Z polecenia koleżanki otrzymałam kontakt od ekipy fachowców, której zleciłam położenie paneli oraz wygładzenie i pomalowanie ścian w całym mieszkaniu. Nie dość, że prace się przedłużyły i były wadliwe, to zapłaciłam już ustaloną cenę z premią, bo ściany były krzywe. Na dodatek właściciel firm remontowej ignoruje uwagi o usterkach, przez które nie mogę wprowadzić się do mieszkania. Co mam zrobić?

Niemoty remontu

Zawarła pani umowę o dzieło – bo taką umową jest wykonanie remontu polegającego na wygładzeniu i pomalowaniu ścian i położeniu paneli. Mają tu zastosowanie przepisy art. 627 do 646. Kodeksu Cywilnego. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
W kwestii dodatkowego wynagrodzenia powinna pani odmówić zapłaty. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632. § 1 kc).
Jeżeli dzieło ma wady, to zgodnie z art. 637 KC możemy żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu fachowcowi odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmiemy naprawy. Może on jednak odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.
Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że fachowiec nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, możemy odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne. Natomiast jeżeli wady nie są istotne, możemy żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy fachowiec nie usunął wad w terminie przez nas wyznaczonym. Zgodnie z wyrokiem SN I CKN 957/97 wadami istotnymi dzieła mogą być zarówno usterki nie dające się usunąć, jak i usterki dające się usunąć. Przy czym istotne wady to w uproszczeniu takie, które uniemożliwiają lub w znacznym utrudniają użytkowanie lub zmieniają właściwość rzeczy. Ponieważ wykonawca nie uznaje wad w ogóle, można rozważyć powołanie  rzeczoznawcy, który w sporządzonej opinii określi wady i przyczynę ich powstania. Określi też sposób naprawy i wyceni także ich koszty. Opinia taka może okazać się pomocna w  przypadku ewentualnego sporu w sądzie.
Proszę pamiętać o pisemnym wezwaniu do usunięcia wad na adres siedziby przedsiębiorcy. Także o tym, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. Jeśli wezwanie do poprawienia wadliwie wykonanej usługi nie poskutkują, można wystąpić na drogę sądową.

Numer: 42 (1046) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *