Powiat mińskiPowiat na dotacjach

Wyprawka szkolna przysługuje ww. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży. W szczególności klasom VI szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz szkołom ponadgimnazjalnym i specjalnym przysposabiającym do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Wyprawek czas

Powiat na dotacjach / Wyprawek czas

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł.
Warto więc wiedzieć, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017. Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy władze miast i gmin ustalają na początek września. W Mińsku na przykład do 9 września 2016 r.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. I tak w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - wyprawka szkolna.
W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne. (red)
PS. Zapraszamy sklepy oferujące wyprawki do promocji na naszych łamach.

Numer: 33 (984) 2016   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *