MazowszeWzięli i opisali...

Przeczytałem ostatnio, że w województwie mazowieckim mieszka ok. 5,3 mln osób. Zgodnie długookresową prognozą ludności mazowieckie będzie powiększało liczbę mieszkańców do 2028 r., po którym nastąpi spadek populacji. Najciekawsze jest więc to, że na Mazowszu w 2050 r. liczba mieszkańców w ogóle się nie zmieni...

Strachy demografii

Wzięli i opisali... / Strachy demografii

Podobnie będzie jeszcze w trzech województwach – małopolskim, pomorskim i wielkopolskim, a w pozostałych przewiduje się stały systematyczny spadek liczby ludności. Ostatecznie w 2050 r. populacja Polski zmniejszy się o 4,5 miliona i osiągnie poziom 33 951 000 osób, co stanowić będzie 88,2% stanu obecnego.
Od 2025 r. spodziewany jest ubytek ludności miejskiej, a na terenach wiejskich wzrost liczby ludności będziemy obserwować do roku 2035.
Województwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane pod względem rozwoju demograficznego. W przekroju podregionów tylko w trzech z nich przewiduje się wzrost liczby ludności. Największy wzrost w stosunku do danych z 2013 r. oczekiwany jest w podregionie warszawskim wschodnim (o 19,5%), nieco niższy w warszawskim zachodnim (o 17,9%), a w Warszawie liczba ludności zwiększy się o tylko 2,6%. W pozostałych pięciu podregionach przewiduje się ubytek liczby ludności, a najwyższy w podregionie radomskim aż o 19,0%.
W układzie powiatów tylko w jedenastu spośród czterdziestu dwóch prognozowany jest wzrost liczby ludności Powyżej 20% w powiatach piaseczyńskim o 44,0%, w wołomińskim o 40,2%, legionowskim o 34,6%, grodziskim o 32,6% i warszawskim zachodnim o 26,4%. A gdzie powiat miński? Wśród wzrostowych średniaków, czyli w przedziale od zera do 20 procent.
W ciągu najbliższych 34 lat nastąpi pogłębienie procesu starzenia się społeczeństwa i znaczne zmniejszenie liczby dzieci. W 2050 r. udział osób starszych w populacji ogółem wynosić będzie 31,3%, czyli o 15,9 p. proc. więcej niż obecnie.
Zmieni się także indeks starości określający relacje międzypokoleniowe populacji, czyli liczbę dziadków w stosunku do wnuków. I tak w 2050 r. na 1000 wnuków przypadać będzie aż 2382 dziadków. Różny stopień zaawansowania starzenia będzie przekładał się na duże zróżnicowanie wartości indeksu między powiatami. W 2050 r. odstęp między skrajnymi wartościami wynosić będzie 2409 osób, a bieguny wyznaczać będzie powiat wołomiński – 1778 oraz lipski – 4187. W powiecie mińskim średnio, czyli babcia i dziadek na wnuczka.
Tak więc, mimo niekorzystnych zmian w strukturze ludności, Mazowsze pozostanie regionem o największym potencjale ludnościowym. Na szczęście wysokim udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym charakteryzować się będą powiaty sąsiadujące z Warszawą. Niekorzystne procesy demograficzne jak ubytek liczby ludności oraz niepożądane procesy zachodzące w jej strukturze wiekowej wystąpią w powiatach położonych na peryferyjnych obszarach województwa.

PS A jak wygląda szczegółowa demografia w powiecie mińskim? Wzbudza strach czy nadzieję?

Numer: 31 (982) 2016   Autor: Wasz CREAtorKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *