Tydzień z prawem (109)

Mam dwie córki. Jako rodzice zawsze uważaliśmy, że warto zabezpieczyć byt dzieci na przyszłość i darowaliśmy obu małe mieszkania z wyposażeniem. Teraz jedna z córek wychodzi za mąż i jest tak zakochana, że nie myśli o sprawach majątkowych. Słyszałam, że majątek nabyty przed ślubem nie wchodzi do majątku wspólnego. A czy dochody z wynajętego mieszkania – córka planuję wyprowadzić się do męża – będą stanowić jej dochód czy też wspólny? A meble i urządzenia domowe też staną się majątkiem wspólnym? Jak w końcu wygląda sprawa z darowizną - czy ma znaczenie, czy zostanie dokonana przed czy po ślubie?

Moje i nasze

Adwokat Agnieszka Malczyk

Należy zauważyć, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Jak wynika z treści paragrafu 2 art. 31 kodeksu cywilnego, do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Oznacza to, że jeśli córka wynajmie swoje mieszkanie, to dochody z tego tytułu wchodzą do majątku wspólnego i powinna dzielić się czynszem z mężem. Przy czym mieszkanie stanowi jej odrębny majątek, gdyż zgodnie z art.33kc do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Widać więc, że ma znaczenie, kiedy pani rodzice darują córce działkę...
Do majątku osobistego wchodzą także przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, a także wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, a więc te niezapłacone w odróżnieniu od otrzymanego wynagrodzenia, które stanowi majątek wspólny.
Nie tylko, bo do majątku osobistego wchodzą przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, a także przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.
Odnosząc się do przeniesienia urządzeń domowych do mieszkania męża, to przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową. Także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.
Tak więc do majątku wspólnego będzie wchodzić czynsz za wynajęcie mieszkania i przedmioty codziennego użytku, jeśli córka je przeniesie do wspólnego mieszkania i będzie je użytkować razem z mężem. A działka na wsi? Radziłabym, aby dziadkowie darowali wnuczce działkę jeszcze przed ślubem.

Numer: 10 (961) 2016   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *