Tydzień z prawem (106)

Mój syn jechał za szybko samochodem i potrącił rowerzystkę. Potrącona dziewczyna złamała rękę i jest poturbowana. Syn jest w szkole pożarniczej. Nie może mieć wyroku karnego, bo nie zostanie zawodowym strażakiem. Czytałam poprzedni artykuł o mediacjach w sprawach karnych, więc go namówiłam, by od razu pojechał do poszkodowanej do szpitala i oświadczył, że sfinansuje jej leczenie. Rozmawiał z nią i przepraszał wielokrotnie. Nie jest na niego zła... sama powiedziała, że to był wypadek. Syn ma postawione zarzuty za spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 § 1 kodeksu karnego). Czy w sprawie mojego syna mediacje mogą pomóc?

Kara po zgodzie

Adwokat Agnieszka Malczyk

Mediacje zawsze mogą pomóc i zawsze warto próbować dojść do pojednania. Należy zauważyć, że wynik przeprowadzonej mediacji ma niebywałe znacznie - pozytywny wynik mediacji stanowi potencjalnie istotny czynnik branym przez sąd pod uwagę przy orzekaniu wymiaru kary lub przy ustalaniu czy w stosunku do danej osoby możliwe jest zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania.
Orzekanie kary następuje w oparciu o dyrektywy kary, które nakazują zgodnie z art. 53 § 2 k.k. oceniać postawę sprawcy po zdarzeniu a pogodzenie się przez niego z pokrzywdzonym, jego przeprosiny oraz skrucha ewidentnie przemawiają na rzecz pozytywnej ocen postaw i zachowań oskarżonego.
Zgodnie z art. 53 § 3 kodeksu karnego, wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.
Z kolei, że jak wynika z art. 59a § 1 k.k., jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.
W przypadku postępowania prywatno-skargowego pozytywny wynik mediacji może prowadzić do całkowitego umorzenia postępowania karnego. Nie powinno ono trwać dłużej niż miesiąc, a co ważne jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.
Należy podkreślić, iż udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Zgodę na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym odbiera organ kierujący sprawę do mediacji lub mediator, po wyjaśnieniu oskarżonemu i pokrzywdzonemu celów i zasad postępowania mediacyjnego i pouczeniu ich o możliwości cofnięcia tej zgody aż do zakończenia postępowania mediacyjnego. Nie należy zapominać, iż podjęcie mediacji umożliwi szybsze zakończenie sprawy, na czym skorzysta nie tylko sprawca, ale także pokrzywdzona, która w ten sposób szybciej będzie mogła dochodzić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, a także ewentualnie uzgodnionej w czasie postępowania mediacyjnego dodatkowej rekompensaty finansowej od sprawcy wypadku.
Mając na uwadze przedstawioną sytuację, podjęcie mediacji i ich pozytywne zakończenie otwierają dla syna drogę do warunkowego umorzenia postępowania, a co za tym idzie – pozostawienia go w szkole dla strażaków.

Numer: 7 (958) 2016   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *