Tydzień z prawem (103)

Mam problem, jakiś czas temu pożyczyłam przyjacielowi pewną kwotę gotówki. Wtedy dobrze zarabiałam i nie odczułam jej braku. Sytuacja się zmieniła po około pół roku. Firma, w której pracowałam, ogłosiła upadłość. Do tej pory nie dostałam całego zaległego wynagrodzenia. W tej sytuacji, miesiąc temu zwróciłam się do przyjaciela o zwrot pożyczonej sumy. Niestety zawiodłam się... nie mogę ich odzyskać. Cały czas słyszę, że otrzymam pieniądze za 3 dni, za tydzień itd. Już nawet nie odbiera ode mnie telefonów. Nie mogę dłużej czekać i nie wiem, co robić w takiej sytuacji?

Dług honorowy

Adwokat Agnieszka Malczyk

Opisana sytuacja, tzn. problemy z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, ma miejsce niestety często. Na wstępie należy jednak wyjaśnić kilka kwestii. Istota umowy pożyczki opisana w art. 720 § 1 kodeksu cywilnego, jednoznacznie mówi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki jest umową dwustronnie zobowiązującą, tj. że pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w zależności co było przedmiotem pożyczki.
Ważności umowy pożyczki nie jest uzależniona od zachowania formy szczególnej, jednak zgodnie z art. 720 § 2 kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość wynosi ponad 500 zł, powinna być stwierdzona pismem. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.
Termin zwrotu pożyczki został uregulowany w art. 723 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.
W zaistniałej sytuacji powinna pani skontaktować się z przyjacielem drogą pisemną, tak aby móc ewentualnie przedstawić dowody z pism w sądzie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
Należy wysłać do przyjaciela (bądź doręczyć mu osobiście) ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym ostatecznie wezwie Pani do zwrotu pożyczonej kwoty (należy wskazać dokładną kwotę w piśmie). Jednocześnie należy zakreślić termin zwrotu pożyczonej kwoty, np. 7-14 dni od dnia doręczenia. Wezwanie do zapłaty wysyłamy za potwierdzeniem nadania i odbioru. Jeżeli przyjaciel w wyznaczonym terminie nie zwróci pożyczonej kwoty, należy skierować sprawę do sądu. Wtedy w zależności od wysokości kwoty roszczenia oraz dokumentów jakie pani ma w sprawie, zależy wybór postępowania w dochodzeniu do zwrotu pożyczonej kwoty.
Niestety przedstawiła pani za mało informacji, aby doradzić szczegółowo, ale na pewno w pierwszej kolejności należy wysłać wezwanie do zapłaty i mieć potwierdzenie doręczenia pisma wraz z upływem terminu wyznaczonego do zwrotu pożyczonej kwoty.

Numer: 4 (955) 2016   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *