Tydzień z prawem (94)

Płacę na syna z pierwszego małżeństwa alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie. Syn ma 21 lat, nie zaliczył trzeciego roku i zamiast podejść do egzaminów poprawkowych, przerwał studia. Nie tylko nie kontynuuje nauki, ale już kilka miesięcy siedzi całe dnie w domu. Mimo że jest zdrowy, nie szuka pracy. Ja mam na utrzymaniu partnerkę i dwoje dzieci z drugiego związku. Czy nadal muszę płacić alimenty na syna?

Sposób na lenia

Należy podkreślić, iż w świetle obowiązującego prawa obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygasa z urzędu w chwili, gdy dziecko jest pełnoletnie i ma możliwość samodzielnego utrzymywania się. Należy pamiętać, iż konieczne jest złożenie pozwu do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z podaniem daty, od której naszym zdaniem alimenty się już dziecku nie należą. Za datę taką można uznać np. początek roku akademickiego, kiedy dziecko nie podjęło nauki lub dzień podjęcia pracy zarobkowej. Jeśli chodzi o alimenty w ogóle to zgodnie z treścią art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /KRO/ rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie prawa cywilnego poglądem art. 133 KRO reguluje przede wszystkim obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. Ustawodawca uprzywilejowuje taki obowiązek alimentacyjny w porównaniu z innymi obowiązkami. Po pierwsze, jest to obowiązek wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie... Po drugie, dziecko uprawnione jest do świadczeń alimentacyjnych niezależnie od tego, czy znajduje się w niedostatku. Po trzecie – rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, ale wyłącznie względem dziecka pełnoletniego, czyli dziecka, które ukończyło 18 lat (art. 10 § 1 k.c.) lub też zawarło wcześniej małżeństwo (art. 10 § 2 k.c.), przy spełnieniu dodatkowych przesłanek określonych w art. 133 § 3 KRO. Z przedstawionej sytuacji wynika, że pana syn nie podejmuje jakichkolwiek starań, aby znaleźć pracę, a co za tym idzie nie chce się usamodzielnić finansowo. Nie jest to wynikiem kontynuowania nauki albo chorobą, bowiem przerwał studia i jest osobą zdolną do pracy. Mamy tu do czynienia z osobą pełnoletnią, która podejmując minimalny wysiłek mogłaby się samodzielnie utrzymywać. Pan natomiast ma na utrzymaniu jeszcze dwójkę dzieci oraz partnerkę. W przedstawionej sytuacji zaistniała zmiana stosunków, przez co należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zmiana stosunków jest to innymi słowy zmiana okoliczności, mających bezpośredni wpływ na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego. W chwili zasądzenia alimentów syn był małoletni, uczył się i nie miał możliwości samodzielnego utrzymania się. Obecnie ma taką możliwość, tylko nie chce z niej korzystać. W zaistniałej sytuacji może pan wystąpić z pozwem przeciwko synowi o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Opłata od pozwu wynosi 5 procent wartości przedmiotu sporu, która tutaj jest roczną sumą zasądzonych alimentów. Będzie więc to pana kosztowało 360 zł.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl. * UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 45 (944) 2015 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *