Tydzień z prawem (93)

Złożyłam wniosek o emeryturę. ZUS nie uwzględnił mi części okresu pracy w szczególnie warunkach, ponieważ w jednym z moich świadectw pracy jest inna nazwa zajmowanego stanowiska. Co w takiej sytuacji robić? Nie uwzględniono mi również okresu pracy  gospodarstwie rolnym, a pracowałam tam w każdej wolnej chwili od szkoły

Mus na ZUS

W oparciu o przedstawioną sytuację należy podkreślić, iż ma pani prawo wnieść odwołanie od decyzji organu rentowego w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu rentowego do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu okręgowego. W odwołaniu trzeba wskazać świadków oraz inne dowody (np. dokumenty) potwierdzające, iż wykonywała pani prace w gospodarstwie rolnym rodziców w okresach wolnych od nauki w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracę w szczególnych warunkach mimo innej nazwy zajmowanych stanowiska wpisanej do świadectwa pracy. Świadectwo pracy ma charakter dokumentu prywatnego i stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Natomiast nazewnictwo stanowisk pracy nie może stanowić podstawy nieuznania wskazanego okresu za pracę w szczególnych warunkach, a zwłaszcza w przypadku, gdy materiał dowodowy oraz analiza charakteru pracy pozwala stwierdzić, iż praca była wykonywana w warunkach szczególnych, tj. opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983r. Nr 8, poz. 43). W orzeczeniu z 24 stycznia 2013r. III UK 47/12 Sąd Najwyższy podkreślił, że w judykaturze SN przyjmuje się jednolicie, iż przewidziane w art. 32 i art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury w niższym niż określony w art. 27 tej ustawy wieku emerytalnym jest ściśle związane z szybszą utratą zdolności do zarobkowania z uwagi na szczególne warunki lub szczególny charakter pracy. Praca taka, świadczona stale i w pełnym wymiarze obowiązującym na danym stanowisku pracy przyczynia się do szybszego obniżenia wydolności organizmu, stąd też wykonująca ją osoba ma prawo do emerytury wcześniej niż inni ubezpieczeni. (…) Dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonych mu czynności. Z ugruntowanego zaś stanowiska judykatury wynika, że jeżeli praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia świadczona była przed dniem 1 stycznia 1983 roku w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, to przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się ten okres także, gdy przypadał w czasie wakacji szkolnych oraz innych dni wolnych od nauki. W związku z powyższym, jeżeli nie zostały uznane lata, kiedy faktycznie wykonywała pani pracę w szczególnych warunkach, jak i praca w gospodarstwie rolnym rodziców trzeba złożyć odwołanie od decyzji organu rentowego.

Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 40, tel. 25 752 25 51, mob. 500 112 479, e-mail biuro@kancelariamalczyk.pl. www.kancelariamalczyk.pl.

PS. Każdy z prawnymi wątpliwościami może wysłać swoje pytanie na adres redakcji lub mailowo do naczelny@co-slychac.pl.
* UWAGA – TYTUŁ NADAJE REDAKCJA

Numer: 44 (943) 2015 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *