Tydzień z prawem (76)

Dalsi krewni mojej żony 2 lata temu pożyczyli od mnie znaczną sumę pieniędzy. Od samego początku nie podobał mi się ten pomysł, ale uległem prośbom. Z ostrożności podpisaliśmy nawet umowę. Ponieważ pieniądze nie zastały zwrócone, wystąpiłem na drogę sądową i uzyskałem nakaz zapłaty. Niestety nawet egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, gdyż okazało się, że dłużnicy wyzbyli się całego majątku. Ostatnio dowiedziałem się, że już 2 lata temu mieli znaczne długi, a dom, w którym mieszkali, właśnie w tym czasie przepisali na swojego syna. Czy w takiej sytuacji istnieją jakieś środki prawne i mam jeszcze jakąś szansę na odzyskanie pieniędzy...

Dłużna dezercja

Adwokat Agnieszka Malczyk

W kodeksie cywilnym istnieje mechanizm ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zwany skargą pauliańską. Jej celem jest ochrona interesów wierzyciela na wypadek nielojalnego (czy wręcz nieuczciwego) postępowania dłużnika, który z pokrzywdzeniem wierzyciela wyzbywa się składników swego majątku na rzecz osób trzecich lub majątek ten obciąża, zaciągając kolejne zobowiązania i w ten sposób stwarza lub pogłębia stan swojej niewypłacalności Tak więc zgodnie z art. 527 kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
Dodatkowo jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Ponadto jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet - przy zachowaniu należytej staranności – nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.
Uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową.
Odnosząc powyższe do stanu faktycznego, powinien pan wezwać syna – a wiec obdarowanego przez pożyczkobiorcę do zapłaty kwoty długu, a w przypadku braku zapłaty wystąpić do sądu o uznanie za bezskuteczną umowy darowizny w skutek której krewny żony wyzbył się majątku. Ponieważ mamy do czynienia z czynnością pomiędzy rodzicem a synem oraz z darowizną, nie musi pan udowadniać zamiaru pokrzywdzenia pana jako wierzyciela, bo chronią pana powyższe domniemania.

Numer: 26 (925) 2015   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *