Powiat mińskiTydzień z prawem (44)

Od sierpnia pracuję w niewielkiej firmie usługowej jako pomoc biurowa przy sortowaniu dokumentów i wystawianiu faktur pod nadzorem księgowej. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zaproponowano mi stanowisko asystentki księgowej. Problem w tym, że nigdy nie otrzymałam pisemnej umowy o pracę. Kierowniczka powiedziała, że wszystko jest w porządku i pokazała mi nawet zgłoszenie do ZUS. Ostatnio zachorowała asystentka dyrektora i powiedziano mi, że prawdopodobnie ją zastąpię. Zastanawiam się, jaką mam umowę i czy można pracownika dowolnie przesuwać z jednego stanowisko na drugie.

Roszady z umową

Tydzień z prawem (44) / Roszady z umową

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy. Oznacza to, że jeśli umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest nazwana umową zlecenie lub o dzieło, a mimo to pracownik wykonuje określoną pracę dla pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w wyznaczonych przez niego godzinach i np. zobowiązany jest do przestrzegania określonych procedur to i tak taka umowa jest umową o pracę. Zawiera się ją na piśmie. Jeżeli nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi / też na piśmie / ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. W pani przypadku mamy także do czynienia z umową o pracę, ale zawartą ustnie. Jest ona ważna. Brak pisemnego potwierdzenia ma znaczenie jedynie dla celów dowodowych. Aby uniknąć stanu niepewności powinna pani na piśmie zażądać wydania pisemnej umowy. Tu pracodawca nie dopełnił swojego obowiązku i popełnił wykroczenia przeciwko prawom pracownika narażając się na odpowiedzialność karną za wykroczenie. Jak wynika z art. 281 ust 2 Kodeksu Pracy kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę – podlega karze grzywny od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Odnosząc się do przesunięcia na stanowisko asystentki dyrektora, to będziemy mieli do czynienia wz wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy. Takie wypowiedzenie uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Może on ich nie przyjąć, ale tylko przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jednak nie może ono obniżać wynagrodzenia i powinno odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Numer: 43 (890) 2014   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *