KałuszynKałuszyn pro-inwestycyjny

Władze Kałuszyna dostrzegły walory miasta jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca nie tylko do zamieszkania, ale przede wszystkim do inwestowania. Już w mieście usadowiło się centrum spedycyjne jednej z korporacji sieciowej, ale władzom za mało. Chcą do końca wykorzystać węzłowe walory dwóch zjazdów autostradowych i własne zasoby populacyjne…

Plany na stany

Te walory to bezpośrednie połączenie autostradowe z Warszawą, które skróciło czas dojazdu do stolicy do 30 minut. Rozpoczęto także prace nad dalszym odcinkiem, stanowiącym obwodnicę miasta i już za 2-3 lata na terenie gminy zlokalizowane będą dwa węzły autostradowe przez co zarówno od strony zachodniej jak i wschodniej będzie łatwo dostać się do Kałuszyna.
Nic dziwnego, że burmistrz zaproponował, a radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i przemysłowo- usługowej, poszerzając znacznie tereny inwestycyjne.
Nie bez ograniczeń, bo chociaż tereny nie podlegają standardom ochrony akustycznej i dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jak zabudowy produkcyjne czy magazynowe, to jednak są wykluczenia. Nie można tam rozwijać przedsięwzięć związanych z utylizacją, przetwórstwem i gromadzeniem odpadów, chowem i przetwórstwem zwierzęcym, magazynowaniem, przesyłem i dystrybucją paliw kopalnych, produkcją mas bitumicznych, garbowaniem lub uszlachetnianiem skór, przetwarzaniem celulozy oraz instalacjami z zastosowaniem procesów chemicznych.
Wkrótce się okaże, czy te walory dostrzegą inwestorzy i w Kałuszynie powstanie osiedle przemysłowe…

Numer: 1/2 (1264/1265) 2022   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *