Tydzień z prawem (299)

Gdy byłam małym dzieckiem, kuzynka mojej zmarłej matki przysposobiła mnie, abym nie trafiła do domu dziecka. Początkowo moja ciotka traktowała mnie dobrze, na równi ze swoimi dziećmi. Z biegiem czasu ciotka zaczęła się znęcać nade mną psychicznie. Śmiała się, że jestem sierotą i że gdyby nie ona, siedziałabym w domu dziecka. Kilka miesięcy temu mogłam się już od niej wyprowadzić, bo ukończyłam 18 lat. Czy jest możliwe rozwiązanie adopcji, bo nie chcę, aby łączył nas jakikolwiek stosunek prawny…

Opcje adopcji

Adwokat Agnieszka Malczyk

Istotą przysposobienia jest takie powstanie i ukształtowanie stosunków między przysposabiającym a przysposobionym, jakie istnieją pomiędzy rodzicami a dziećmi. Powstały stosunek nie jest jednak definitywny, gdyż przysposobienie można rozwiązać.
Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd, który może utrzymać w mocy obowiązki alimentacyjne. Innymi słowy zarówno adoptowany, jak i adoptujący mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd rejonowy. Zazwyczaj przyjmuje się, że dotyczy to przypadku, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład więzi miedzy stronami stosunku przysposobienia. Kodeks nie podaje, jakie są to powody. Zatem sąd w każdej konkretnej sprawie decyduje o tym, czy podane przez powoda przyczyny są ważne czy też nie. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, rozwiązanie stosunku przysposobienia z osobą dorosłą jest uzasadnione, gdy dalsze trwanie przysposobienia narusza podlegający ochronie interes żądającego rozwiązania tego stosunku, lub gdy usprawiedliwiony jest wniosek o ostatecznym zerwaniu więzi rodzinnej. Ponadto, oceniając powody rozwiązania przysposobienia, należy wziąć pod uwagę wzajemne relacje łączące obie strony przed i po osiągnięciu przez przysposobionego pełnoletniości.
Opisany stan faktyczny daje podstawy do tego, aby wystąpić do sądu o rozwiązanie przysposobienia, w szczególności, że ciotka źle panią traktowała, a obecnie nie chce mieć pani z nią żadnego kontaktu

W sprawach o rozwiązanie przysposobienia właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy. Jest to wyjątek od zasady, że prawa niemajątkowe dochodzone są przed sądem okręgowym. W sprawie o rozwiązanie przysposobienia powód musi wnieść opłatę sądową w wysokości 200 zł.
Zgodnie z art. 126 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z chwilą rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego skutki. Adoptowany zachowuje nazwisko oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek jednej ze stron może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do swego pierwotnego nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia.

Numer: 23/24 (1235/1236) 2021   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *