Tydzień z prawem (289)

Mam poważny problem z sąsiadem. Nie lubimy się, ale ja staram się schodzić mu z drogi i nie prowokować. Sąsiad niestety, jak tylko zauważy mnie na klatce schodowej, zachowuje się bardzo agresywnie i używa w stosunku do mnie słów wulgarnych. Ponadto nazywa mnie wariatem, głupkiem itd. Ostatnio świadkami takiej sytuacji byli inni mieszkańcy bloku. Czy mogę założyć sąsiadowi sprawę karną o znieważanie?

Zniewaga wymaga

Adwokat Agnieszka Malczyk

Pana sąsiad swoim zachowaniem wyczerpuje znamiona przestępstwa zniewagi. Zgodnie z art. 216 Kodeksu Karnego §1, kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które polega na okazaniu innej osobie pogardy, uwłaczaniu czci, ubliżaniu jej, poniżeniu lub innym zachowaniu obraźliwym. Znieważające zachowanie może przybrać postać obraźliwej wypowiedzi słownej albo pisemnej, gestu, rysunku lub innej formy przekazu. Za znieważenie może być również uznane molestowanie seksualne. Wyrażać będzie się ono wówczas w takich zachowaniach jak nieprzyzwoite propozycje, znaki, gesty, które są przejawem pogardy dla ofiary.

Zniewaga należy do przestępstw, do dokonania którego nie jest konieczne wystąpienie skutku, a wystarczy działanie. Podstawowym elementem umożliwiającym sprawcy przypisanie omawianego przestępstwa jest to, że sprawca działał umyślnie, czyli świadomie. Oznacza to, że sprawcą znieważenia jest każdy, kto chce znieważyć, a także ten, kto przewiduje, że jego zachowanie może mieć taki charakter.

Przestępstwo zniewagi ścigane jest w trybie prywatnoskargowym, co oznacza, że pokrzywdzony sam wnosi akt oskarżenia do sądu i sam pełni rolę oskarżyciela prywatnego. Wyjątek tutaj stanowi okoliczność mająca wzgląd na charakter sprawy (ważny interes społeczny sprawy, a także jej oddziaływanie) – prokurator może objąć przestępstwo ściganiem z urzędu.

Zgodnie z art. 487 k.p.k. minimalnymi elementami prywatnego aktu oskarżenia są oznaczenie osoby oskarżonego (imię, nazwisko, adres zamieszkania/miejsce pracy), zarzucanego mu czynu (opis zachowania oskarżonego, czas, miejsce zdarzenia oraz wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie, np. świadków, zapisów z monitoringu, zdjęć, smsów).

Szczególnie istotne jest przy tym, by opis czynu oskarżonego zawierał wszystkie elementy, na podstawie których sędzia będzie mógł uznać, że zachowanie oskarżonego faktycznie zrealizowało wszystkie znamiona zarzucanego mu przestępstwa.

Do aktu oskarżenia pokrzywdzony winien przystąpić przed upływem roku od czasu dowiedzenia się o osobie sprawcy przestępstwa. Bez względu jednak na ten termin karalność przestępstwa prywatnoskargowego ustaje z upływem 3 lat od jego popełnienia. No i załączyć dowód uiszczenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków, która jest ustalona w wysokości 300 zł.

Numer: 19/20 (1179/1180) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *