Powiat mińskiPUP czasu zarazy

Mimo epidemii sytuacja na rynku pracy w powiecie mińskim jest stabilna. Dane o bezrobociu z pierwszego kwartału 2020 r. nie pokazują jeszcze rzeczywistego wpływu pandemii koronawirusa na rynek pracy. Nie ma jednak wątpliwości, że przedsiębiorcy i pracownicy coraz bardziej odczuwają negatywne skutki epidemii. Przyrost liczby bezrobotnych będzie bardziej widoczny w statystykach na koniec kwietnia i w kolejnych miesiącach br…

Wsparcia wyparcia

PUP czasu zarazy / Wsparcia wyparcia

Od 1 stycznia do 17 kwietnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się ogółem 917 osób bezrobotnych. W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 768 osób. Na 17 kwietnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2560 osób bezrobotnych w tym 1305 kobiet. Szacunki MRPiPS dotyczące stopy bezrobocia przewidują, że na koniec 2020 roku bezrobocie w kraju może być już dwucyfrowe i wynieść około 10 procent.
Tendencja jest nie do zahamowania, ale wyzwala też nowe formy pomocy zarówno pracodawcom, jak i zwalnianym pracownikom.
Właśnie w ramach pakietu form pomocowych miński PUP realizuje niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Są one w rzeczywistości umarzalne, jeśli firma przetrwa trzy miesiące.
To także dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionych, kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
Oprócz tego wojewódzkie urzędy pracy realizują wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Do 17 kwietnia br. do urzędu wpłynęło 375 wniosków, a przekroczyła 300 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pożyczki są sukcesywnie wypłacane na rachunki wnioskodawców.
W najbliższych dniach PUP ogłosi nabory wniosków na kolejne formy wsparcia przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej. Wnioski w formie elektronicznej będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl – TARCZA ANTYKRYZYSOWA lub w formie papierowej.
Niestety ogłoszenie naborów wniosków na popularne formy aktywizacji takie jak staże zawodowe, szkolenia, dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej, czy refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ze względu na sytuację epidemiczną nastąpi to w późniejszej części bieżącego roku.

Problemy pracodawców skutkują wzrostem bezrobocia. Niestety, ograniczenie funkcjonowania urzędów pracy, zmusza bezrobotnych do rejestracji w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www. praca.gov.pl. Pełna rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Po rejestracji osoba otrzyma na swoje konto w portalu praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do bankowości elektronicznej, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Funkcjonuje także prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej, ale bez podpisu profilem zaufanym. Wtedy pracownik urzędu pracy zadzwoni do petenta, by potwierdzić, że faktycznie ubiega się on o rejestrację. W trakcie rozmowy możliwe będzie również wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia formularza elektronicznego czy też załączonych dokumentów.
Natomiast osoby, które nie mają możliwości dokonania rejestracji przez internet mogą od 21 kwietnia złożyć dokumenty w kopercie do okienka znajdującego się w drzwiach wejściowych siedziby PUP, lub wysłać je pocztą.
Rejestracji można dokonać wyłącznie na podstawie podpisanego własnoręcznie oświadczenia zawierającego wszystkie dane i komplet dokumentów. Dodatkowe informacje na temat rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu 25 759 27 13 wew. 100 lub 101.

Numer: 16/18 (1176/1178) 2020   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *