Tydzień z prawem (286)

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w centrum miasta. Rok temu zawarłem umowę najmu lokalu. Początkowo najemca regulował czynsz w terminie. Obecnie najemca ma zaległości w płaceniu za trzy pełne miesiące. Kilkukrotnie prosiłem go o uregulowanie zaległego czynszu oraz płacenie następnych rat w terminie. Oprócz ustnych próśb wysłałem do najemcy pisemne wezwanie do zapłaty. Chce, żeby najemca opuścił moje mieszkanie. Jakie kroki prawne mogę podjąć?

Nieskorzy lokatorzy

Adwokat Agnieszka Malczyk

Kodeks cywilny przewiduje, że najemca lokalu mieszkalnego (lokator) ma obowiązek płacić czynsz w określonym terminie. Umowa najmu powinna określać wysokość czynszu, a także zasady i terminy jego regulowania. Opóźnienie się lokatora z zapłatą czynszu może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu, co jest głównym środkiem dyscyplinującym najemców, jaki przysługuje właścicielowi lokalu.
Tak więc, jeśli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu co najmniej za 3 pełne okresy płatności, może pan wypowiedzieć mu umowę najmu. Jednak trzeba wcześniej uprzedzić go o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Istotnym jest, że wypowiedzenie umowy najmu musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli wynajmujący nie zachowa formy pisemnej, tj. np. o wypowiedzeniu powiadomi lokatora wyłącznie ustnie, to wypowiedzenie będzie nieważne i nie zostanie uwzględnione przez sąd. Podana w nim powinna być także przyczyna wypowiedzenia, jednakże bez rygoru nieważności.

Zakończenie stosunku najmu nie rozwiąże problemu zaległego czynszu. W celu jego uzyskania trzeba skierować pozew do sądu. Właściwym do rozpatrzenia takiego sporu będzie sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub, w którego okręgu jest położony wynajmowany lokal. Wybór należy do właściciela.
Pozew powinien być sporządzony na urzędowym formularzu, dostępnym np. na stronie internetowej właściwego sądu. W formularzu należy oznaczyć przede wszystkim sąd, do którego jest kierowany, imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania stron. Należy dokładnie opisać sprawę, uzasadnić swoje żądanie oraz podać dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, załączając w razie potrzeby odpowiednie dokumenty.
Właściciel może pozwać również pełnoletnie osoby, które zamieszkiwały lokal wraz z najemcą. Odpowiedzialność solidarna tych osób ogranicza się jednak do zaległości, które powstały w czasie wspólnego mieszkania. Warto wskazać, iż właścicielowi wynajmowanego lokalu przysługuje bardzo użyteczny środek dyscyplinujący niesumiennego najemcy i zabezpieczający przed niewypłacalnością lub niemożnością odnalezienia majątku takiego najemcy. To prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez najemcę do lokalu. Można je zatrzymać w lokalu do momentu uregulowania należności.

Numer: 12/13 (1172/1173) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *