Tydzień z prawem (284)

Od kiedy sięgam pamięcią, moja siostra zawsze miała niestabilną sytuację finansową. Obecnie jest w trakcie rozwodu. Ostatnio poprosiła mnie o pożyczkę sporej sumy pieniędzy na otwarcie nowego biznesu. Trudno mi było jej odmówić. Nie przelałam jeszcze pieniędzy, bo mam duże wątpliwości, czy powinnam jej pomóc. Ostatnio siostra telefonicznie przypominała mi o naszej ustnej umowie. Czy umowa jest ważna? Trochę boje się, czy siostra odda mi pieniądze. Jeśli przeleję pieniądze na jej rachunek bankowy, czy powinnam odprowadzić podatek?

Prztyczki pożyczki

Adwokat Agnieszka Malczyk

Z opisu wnioskuję, że zawarła pani umowę pożyczki i rzeczywiście siostra może żądać jej wykonania. Wynika to z tego, że umowa pożyczki jest umową konsensualną, czyli dwustronnie zobowiązującą. Przesądza o tym fakt, że dochodzi ona do skutku przez samo porozumienie się stron. Pożyczkodawca ma obowiązek wydania przedmiotu pożyczki, a pożyczkobiorca jej zwrotu. Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Pamiętać należy, iż dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. W tym przypadku ważne jest więc, od kiedy ma pani wiedzę o złym stanie majątkowym siostry. Jeśli dowiedziała się pani o tym dopiero po zawarciu umowy, to rzeczywiście przysługuje uprawnienie odstąpienia od umowy.

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest objęta podatkiem od czynności prawnych, który ciąży na biorącym pożyczkę. Warto podkreślić, iż w ostatnim czasie zmieniła się treść przepisu regulującego przedmiotową kwestie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC od umowy pożyczki płaci się podatek w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania. Ustawodawca obejmując podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki przewidział jednak pewne wyjątki, które w świetle przepisów podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Są nimi pożyczki udzielane między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do kwoty 9637 zł, a więc pożyczki udzielone przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów. Warto przy tym zaznaczyć, że kwota zwolnienia 9637 zł jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby i jej łączna wartość obejmuje okres 5 lat.

Na koniec odnosząc się do zwrotu pożyczki należy pamiętać, iż jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, pożyczkobiorca obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Trzeba też wiedzieć, że umowa pożyczki, której wartość przekracza kwotę tysiąc złotych, powinna być stwierdzona pismem ad probationem, czyli dla celów dowodowych. Jednak niezachowanie tej formy nie stanowi o nieważności samej umowy.

Numer: 10 (1170) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *