Tydzień z prawem (278)

Jestem mężatką od 10 lat. Kilka miesięcy temu mój mąż wyprowadził się z naszego wspólnego domu do innej kobiety. Moje wynagrodzenie za pracę zawsze było znacznie wyższe od wynagrodzenia męża. Mamy wspólny rachunek bankowy, z którego ostatnio mąż wybrał znaczną kwotę. Nie jestem jeszcze gotowa na rozwód, ale chciałabym zabezpieczyć finansowo siebie i dzieci przed trwonieniem naszych oszczędności. Jakie kroki prawne mogę podjąć?

Podziel nim stracisz

Adwokat Agnieszka Malczyk

Kiedy w małżeństwie dzieje się źle, każdy z małżonków ma prawo żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Takie uprawnienie wynika z art. 52. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tym celu należy złożyć do sądu pozew, w którym powinno się wskazać, że istnieją ważne powody, których uwzględnienie przez sąd doprowadzi finalnie do wprowadzenia tzw. przymusowego ustroju majątkowego. Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej ma na celu ochronę interesów rodziny. W orzecznictwie sądowym (wyrok SN z 8 grudnia 1998 r. w sprawie I CKN 906/97 – LEX nr 1215097) przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego. Należy do nich trwonienie przez jednego z małżonków zarobków stanowiących ich wspólny dorobek, powodowanie uszczerbku w majątku wspólnym. Ważne powody obejmują także sytuacje, w których jeden z małżonków wskutek zaniedbywania obowiązków względem rodziny lub ulegania nałogom nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego. Ważnym powodem mogą być także okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. stan separacji faktycznej wskutek trwałego rozkładu pożycia małżonków.

Na zakończenie dodać wypada, że sądowa rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Sąd może ustanowić ją z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Z uwagi na fakt, iż pani mąż wyprowadził się kilka miesięcy temu, zasadnym jest wnioskowanie o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną.

Najważniejszym skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest to, że przestaje istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny. Teraz każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem, a wszystko, co nabędzie w przyszłości, należy tylko do jego indywidualnego majątku.

Numer: 4 (1164) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *