Tydzień z prawem (276)

Jestem samotną matką z dwojgiem dzieci. Sąd zasądził od byłego partnera na rzecz dzieci po 500 zł alimentów. Początkowo płacił, ale od kilku miesięcy zupełnie nie interesuje się naszymi dziećmi. Powiedział mi, że znalazł miłość swojego życia i nie będzie płacił alimentów, bo musi mieć pieniądze na nowe życie. Jego lekceważący stosunek do mnie i naszych dzieci bardzo mnie boli, czy są jakieś środki prawne, aby go ukarać? Wiem, że od wielu lat były partner pracuję nielegalnie w warsztacie samochodowym…

Zapłaci, gdy straci

Adwokat Agnieszka Malczyk

Rodzice oraz inni krewni powinni dobrowolnie płacić alimenty na rzecz potrzebujących członków rodziny. Zdarza się jednak, że zobowiązani do świadczenia alimentów uchylają się od tego obowiązku. Uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem, określonym w kodeksie karnym. Oznacza to, że przeciwko osobie, która dobrowolnie nie chce płacić alimentów, może zostać wszczęte postępowanie karne.

Gdy uprawnione jest małoletnie dziecko, jego prawo wykonuje przedstawiciel ustawowy, czyli drugi z rodziców. Zgodnie z treścią art. 209 § 1 KK, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Uchylanie się oznacza świadome niespełnianie obowiązku w sytuacji, w której można to uczynić. Ważne jest zatem czy sprawca ma realną możliwość płacenia alimentów.

Przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego lub organu pomocy społecznej. Z chwilą złożenia wniosku, postępowanie toczy się z urzędu, co oznacza, że dalsze czynności są obowiązkowe do przeprowadzenia przez uprawniony organ, tj. organy ścigania lub sąd. Pamiętać należy, że celem takiego postępowania nie jest wyegzekwowanie alimentów, ale ukaranie zobowiązanego. Jednakże może to pomóc w uzyskaniu należności, bowiem w sytuacji, gdy sąd skaże sprawcę na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zobowiązując go do wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, sprawca, który nie wykona tego obowiązku i nie zapłaci, ryzykuje wykonanie zawieszonej kary. Groźba wykonania kary pozbawienia wolności może zatem zadziałać na zobowiązanego mobilizująco.

W opisanej sytuacji pierwszym krokiem w sprawie jest złożenie wniosku o ściganie. Prokurator zajmuję się zbieraniem dowodów, przygotowaniem, wniesieniem, a także popieraniem przed sądem aktu oskarżenia. Sąd wyznacza rozprawę, o której zostanie pani powiadomiona jako przedstawicielka ustawowa pokrzywdzonych. Trzeba wiedzieć, że praca bez umowy nie jest okolicznością łagodzącą w sprawie i nie zwalnia ojca od łożenia alimentów. Sąd na pewno będzie miał na uwadze jego możliwości zarobkowe. Jeżeli nie ma problemów ze zdrowiem, dla sądu jest osobą zdolną do pracy.

Numer: 1/2 (1161/1162) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka Malczyk



Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *