Tydzień z prawem (275)

Mój brat mieszka w kraju, ja często przebywam za granicą. Podczas naszego ostatniego spotkania poprosił mnie o pożyczkę sporej sumy pieniędzy. Trudno mi było mu odmówić. Nie przelałem jeszcze pieniędzy, bo mam duże wątpliwości, czy powinienem mu pomóc. Ostatnio brat telefonicznie przypominał mi o naszej ustnej umowie. Czy umowa jest ważna? Trochę boję się, czy brat odda mi pieniądze. Wprawdzie niedawno rozpoczął prowadzenie kolejnej działalności gospodarczej, ale poprzednie interesy nie szły mu zbyt dobrze. Jeśli przeleję pieniądze czy powinienem odprowadzić podatek?

Prawa pożyczania

Adwokat Agnieszka Malczyk

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się wszystko zwrócić. Ustawa nie uzależnia ważności umowy pożyczki od zachowania formy szczególnej, ale – jak stanowi art. 720 § 2 kodeksu cywilnego – umowa pożyczki, której wartość przekracza kwotę tysiąca złotych, powinna być stwierdzona pismem, jest to jednak forma ad probationem – czyli dla celów dowodowych. Oznacza to, że niezachowanie tej formy nie stanowi o nieważności samej umowy.

Z opisu wnioskuję, że zawarliście umowę pożyczki i rzeczywiście brat może żądać jej wykonania.

Wynika to z tego, że umowa pożyczki jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą. O konsensualnym charakterze pożyczki przesądza fakt, że dochodzi ona do skutku przez samo porozumienie się stron. Obowiązek wydania przedmiotu pożyczki, jaki ciąży na pożyczkodawcy, jest konsekwencją uprzednio zawartego porozumienia w tej sprawie. Pożyczkodawca ma obowiązek wydania przedmiotu pożyczki, a pożyczkobiorca jej zwrotu. Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Pamiętać należy, iż dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Ważne jest więc, od kiedy pan ma wiedzę o złym stanie majątkowym brata. Jeśli dopiero po zawarciu umowy, to rzeczywiście przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy jest objęta podatkiem od czynności prawnych. Obowiązek podatkowy ciąży tu na biorącym pożyczkę i wynosi 2% podstawy opodatkowania. Zwolnieniu podlegają pożyczki udzielane między osobami zaliczonymi do pierwszej grupy podatkowej do kwoty 9 637 zł, a więc przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów. Warto przy tym zaznaczyć, że kwota zwolnienia jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby i jej łączna wartość obejmuje okres 5 lat.

Dodatkowo istnieje możliwość, by pożyczka udzielona przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę nie była w ogóle opodatkowana, niezależnie od wysokości uzyskanej pożyczki. Co ważne, opcji takiej nie ma w przypadku pożyczek między teściami, zięciem i synową. Dla skorzystania z nielimitowanej wartości konieczne jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności i udokumentowanie otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, pożyczkobiorca obowiązany jest ją zwrócić w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez pożyczkodawcę.

Numer: 51/52 (1159/1160) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *