Tydzień z prawem (266)

Z siostrą mam bardzo ograniczony kontakt z powodu niezbyt dobrych relacji z mało wiarygodnym szwagrem. Pojechałem jednak na komunię siostrzenicy i wtedy siostra poprosiła o pożyczkę sporej sumy pieniędzy. Zgodziłem się, ale jeszcze ich nie przelałem, choć siostra wciąż przypomina o mojej deklaracji. Czy taka umowa jest ważna, a jeśli już przeleję pieniądze, to kto powinien odprowadzić podatek…

Pożycz na kłopoty

Adwokat Agnieszka Malczyk

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy, a biorący zobowiązuje się wszystko zwrócić. Ustawa nie uzależnia ważności umowy pożyczki od zachowania formy szczególnej. Przy czy, jak stanowi art. 720 § 2 KC, umowapożyczki, której wartość przenosi ięćset złotych, powinna być stwierdzona. Jest to jednak forma ad probationem – czyli dla celów dowodowych. Oznacza to, że niezachowanie tej formy nie stanowi o nieważności samej umowy.
W opisanym przypadku siostra rzeczywiście może żądać wykonania ustnej umowy. Wynika to z tego, że umowa pożyczki jest umową konsensualną, czyli dwustronnie zobowiązującą. Przesądza o tym fakt, że dochodzi ona do skutku przez samo porozumienie się stron. Obowiązek wydania przedmiotu pożyczki, jaki ciąży na pożyczkodawcy, jest konsekwencją uprzednio zawartego porozumienia w tej sprawie. Pożyczkodawca ma obowiązek wydania przedmiotu pożyczki, a pożyczkobiorca jej zwrotu. Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.
Pamiętać należy, iż dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić pożyczki, jeżeli jej zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
Ważne jest więc, od kiedy pan ma wiedzę o złym stanie majątkowym siostry. Jeśli dopiero po zawarciu umowy, to rzeczywiście przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Odnosząc się do kwestii podatkowych, umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest objęta PCC – podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy ciąży tu na biorącym pożyczkę. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC od umowy pożyczki płaci się podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania, tj. wartość pożyczki. Ale stawka PCC wynosi 20%, jeżeli w toku czynności sprawdzających przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki (albo zmiany tej umowy), a należny podatek od tej czynności nie został wcześniej zapłacony.
Zwalnia się zaś od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i  macochę pod warunkiem złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności i udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy.
Na koniec należy pamiętać, że jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po  wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Numer: 40 (1148) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *