Tydzień z prawem (262)

Mój były mąż od wielu lat ma problemy finansowe. Zaciągnął tak wiele pożyczek i kredytów, że nie jest w stanie ich spłacić. Do tego ma 50 tysięcy zaległości w płaceniu alimentów. Wiem, że planuje starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Mam więc pytanie, czy bankructwo obejmuje długi alimentacyjne...

Święte długi

Adwokat Agnieszka Malczyk

Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Przy czym niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec danego dłużnika rodzić może uzasadnione obawy wierzycieli, którzy wskutek tej procedury mogą zostać pozbawieni w całości lub w części prawa zwrotu należności.

Tutaj należy wyraźnie zaznaczyć, że prawo upadłościowe ustala odmienne zasady dochodzenia alimentów bieżących oraz zaległych.

W sytuacji gdy upadły regulował zobowiązania alimentacyjne na bieżąco, to po bankructwie osoby uprawnione do alimentów jak np. dzieci  będą  je nadal otrzymywać z tą tylko różnicą, że renta ta będzie uiszczana nie przez byłego męża, a bezpośrednio przez syndyka. Warto zwrócić uwagę, że występuje tutaj ograniczenie do kwoty płacy minimalnej. Zapobiega to sytuacjom, w którym alimenty mogłyby zostać ustalone w zawyżonej wysokości, co uszczuplałoby prawa innych wierzycieli.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy dłużnik przed ogłoszeniem upadłości nie regulował swych zobowiązań alimentacyjnych. W opisanej sytuacji wierzytelność alimentacyjną w kwocie 50 tysięcy złotych trzeba zgłosić sędziemu-komisarzowi, by móc w ten sposób uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Jest to jedyny sposób na dochodzenie roszczeń z tytułu zaległych alimentów.

Prawo upadłościowe przewiduje kolejność zaspokajania wierzycieli. Należności alimentacyjne zostały wymienione w kategorii pierwszej, co oznacza to, że wierzyciel ma szansę odzyskać przynajmniej część zaległych  pieniędzy.

Także  bieżących bądź przyszłych, bo alimenty nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego.

Numer: 34/35 (1142/1143) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *