Tydzień z prawem (262)

Mój były mąż od wielu lat ma problemy finansowe. Zaciągnął tak wiele pożyczek i kredytów, że nie jest w stanie ich spłacić. Do tego ma 50 tysięcy zaległości w płaceniu alimentów. Wiem, że planuje starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Mam więc pytanie, czy bankructwo obejmuje długi alimentacyjne...

Święte długi

Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Przy czym niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec danego dłużnika rodzić może uzasadnione obawy wierzycieli, którzy wskutek tej procedury mogą zostać pozbawieni w całości lub w części prawa zwrotu należności.

Tutaj należy wyraźnie zaznaczyć, że prawo upadłościowe ustala odmienne zasady dochodzenia alimentów bieżących oraz zaległych.

W sytuacji gdy upadły regulował zobowiązania alimentacyjne na bieżąco, to po bankructwie osoby uprawnione do alimentów jak np. dzieci  będą  je nadal otrzymywać z tą tylko różnicą, że renta ta będzie uiszczana nie przez byłego męża, a bezpośrednio przez syndyka. Warto zwrócić uwagę, że występuje tutaj ograniczenie do kwoty płacy minimalnej. Zapobiega to sytuacjom, w którym alimenty mogłyby zostać ustalone w zawyżonej wysokości, co uszczuplałoby prawa innych wierzycieli.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy dłużnik przed ogłoszeniem upadłości nie regulował swych zobowiązań alimentacyjnych. W opisanej sytuacji wierzytelność alimentacyjną w kwocie 50 tysięcy złotych trzeba zgłosić sędziemu-komisarzowi, by móc w ten sposób uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Jest to jedyny sposób na dochodzenie roszczeń z tytułu zaległych alimentów.

Prawo upadłościowe przewiduje kolejność zaspokajania wierzycieli. Należności alimentacyjne zostały wymienione w kategorii pierwszej, co oznacza to, że wierzyciel ma szansę odzyskać przynajmniej część zaległych  pieniędzy.

Także  bieżących bądź przyszłych, bo alimenty nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego.

Numer: 34/35 (1142/1143) 2019 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *