Tydzień z prawem (250)

Dwa tygodnie temu zakończyła się moja sprawa rozwodowa. Nigdy nie spodziewałem się, że kobieta, którą kiedyś kochałem, będzie w stanie tak podle postępować. Zwerbowała całą swoją najbliższą rodzinę do kłamliwego zeznawania przeciwko mnie. Gdy sąd powziął wątpliwości co do ich wiarygodności i zaczął wypytywać o szczegóły, świadkowie żony pogubili się w swoich wersjach. Zastanawiam się nad możliwością zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa, ale słyszałem o możliwości odmowy składania zeznań przez najbliższą rodzinę. Czy w takim razie moja była teściowa z teściem oraz szwagierka mogą być w ogóle pociągnięci do odpowiedzialności karnej...

Kara za fałsze

Osoba składająca fałszywe zeznania prawie zawsze podlega odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność ta określona jest w art. 233 Kodeksu Karnego. Zgodnie z paragrafempierwszym tego artykułu... kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Należy zauważyć, iż warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Ważne też jest, że niepodlega karze ten, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. Natomiast prawo odmowy zeznań uregulowane jest art. 261 KPC, który mówi, że nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich  wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia.

Prawo odmowy zeznań  trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie odmowy zeznań i  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, a przesłuchanie rozpoczyna się od zadania świadkowi pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do stron. Pana teściowie i szwagierka na pewno zostali pouczeni przed sąd o prawie odmowy składania zeznań, a decydując się na świadków byli zobowiązani do mówienia prawdy. Sąd, dopuszczając dowód z  zeznań tych osób, pouczył o tym obowiązku i możliwości pociągnięcia do karnej odpowiedzialności. Można więc doprowadzić do ich ukarania...

Numer: 14 (1122) 2019 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *