Tydzień z prawem (241)

Moja córka jest upośledzona umysłowo w stopniu lekkim. Radzi sobie we wszystkich czynnościach życiowych, pomaga mi w domu, ale jest na rencie. Jest miłą osobą, radosną, łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, więc ludzie nie zauważają żadnego problemu. Problem jednak istnieje i polega na tym, że jest bardzo dziecinna, naiwna i łatwowierna. Martwię się, że niedługo będzie mi trudno kontrolować życie córki. Boję się, że może zostać oszukana, że ktoś może wykorzystać jej stan umysłowy. Myślałam o ubezwłasnowolnieniu, ale nie wiem, co należy zrobić…  

Dziwne naiwne

Adwokat Agnieszka Malczyk

Jak stanowi art. 13 Kodeksu Cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Ubezwłasnowolnienie całkowite powoduje utratę przez osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych oraz wszystkich pochodnych skutków tej zdolności. Ma ono na celu ochronę interesu osobistego lub majątkowego osoby fizycznej oraz interesu jej otoczenia.

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma do niej zdolności, jest nieważna. Z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. W przypadku braku przesłanek do ubezwłasnowolnienia całkowitego, osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo również ustanawia się kuratelę.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych. Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd wysłuchuje niezwłocznie po wszczęciu postępowania, w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić rodzic, krewni w linii prostej, małżonek oraz rodzeństwo i jej przedstawiciel ustawowy.

Numer: 4 (1112) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *