Tydzień z prawem (240)

Dyrekcja przedszkola poprosiła rodziców o pisemne wyrażenie zezwolenia na publikacje wizerunków dzieci na potrzeby własne placówki. Przypomniałam sobie, że nigdy nie udzieliłam takiej zgody w żłobku, który wykorzystywał wizerunek dzieci, w tym mojego dziecka, do celów promocyjnych. Czy wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na banerze wiszącym na ogrodzeniu żłobka bez mojej zgody jest zgodne z prawem?  

Karz za twarz

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zgodnie z art. 81 ust. 1 zdanie pierwsze Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. A jeśli mamy do czynienia z osobą, która nie ukończyła 13 roku życia i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, zezwolenie musi być udzielone przez rodzica bądź przez opiekuna prawnego.

Zezwolenie może być udzielone w formie dowolnej, ale najlepsza jest pisemna i odnosząca się do skonkretyzowanych stanów faktycznych, a więc do sprecyzowanych sposobów i okoliczności wykorzystania wizerunku dziecka. Chodzi tu zwłaszcza o oznaczenie osoby rozpowszechniającej wizerunek, o czas i miejsce jego udostępnienia, ewentualnie o towarzyszący komentarz i zestawienie z innymi wizerunkami…

Wszystko w celu zabezpieczenia interesów dziecka w konkretnym projekcie. Podkreślenia wymaga to, iż sam fakt uczęszczania do danej placówki szkolnej nie stanowi podstawy do przetwarzania danych wychowanka w celach marketingowych. Aby placówka jako administrator danych osobowych miała prawo do wykorzystania wizerunku swoich podopiecznych, musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli jej nie ma, rodzice mogą wystąpić do dyrekcji placówki z oficjalnym pismem, w którym warto żądać wyjaśnień w tej sprawie oraz zaprzestania rozpowszechniania zdjęcia dziecka. Pismo najlepiej jest dostarczyć do placówki za potwierdzeniem odbioru. Jeśli dyrektor placówki nie ustosunkuje się do pisma lub jego odpowiedź będzie dla rodziców niesatysfakcjonująca, mogą oni poinformować kuratorium oświaty o naruszeniu praw dziecka i zwrócić się z prośbą o kontrolę i interwencję w tej sprawie.

W razie nieskuteczności wyżej wspomnianych środków, rodzice mają prawo wnieść powództwo cywilne do właściwego miejscowo sądu powszechnego. Tam mogą także żądać usunięcia skutków naruszeń, czyli oficjalnych przeprosin, a nawet zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Numer: 3 (1111) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *