Tydzień z prawem (228)

Przez wiele lat wychowywaliśmy z mężem wnuczkę porzuconą przez matkę. Była dobrym, spokojnym dzieckiem póki nie zapisała się na portal randkowy. Spodobał jej się jeden starszy od niej mężczyzna. Kilka razy się spotkali, ale okazało się, że jest on żonaty. Problem w tym że wnuczka ma nie tylko złamane  serce, ale też zaszła w ciążę. Wspieramy wnuczkę, ale mamy ograniczone środki finansowe. Czy wnuczka może wystąpić z jakimś roszczeniem finansowym od ojca dziecka  jeszcze przed jego urodzeniem...

Zrobione – płacone

Adwokat Agnieszka Malczyk

Oczywiście, przyszła matka może nie tylko oczekiwać, ale wręcz żądać pomocy finansowej od ojca dziecka.  Powyższe wynika z uregulowań zawartych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Należy się odwołać  do art.141§ 1, który stanowi, że ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez dłuższy czas.

Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe, a roszczenia matki przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

Wciąż aktualny wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 29 września 1978 r., II CR 418/78,  w którym stwierdził, że przedłużenie obowiązku utrzymania matki stanowi dalszą ochronę praw dziecka. Zabezpieczenie utrzymania matce ma w swej istocie zapewnienie dziecku niezbędnej opieki tylko przez matkę, która  np. przez zaprzestanie pracy zarobkowej nie ma środków do zapewnienia sobie niezbędnego utrzymania.

Powyższe uregulowania przepisy materialne  mają swój odpowiednik w przepisach proceduralnych i jak stanowi art. 754 KPC  sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141 i art. 142 KRiO, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Numer: 38 (1094) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *