Tydzień z prawem (223)

Kilka miesięcy temu w wypadku zginęła moja starsza siostra. Jadąc rowerem została potrącona przez wymijający ze znaczną prędkością samochód. Nie miała dzieci i była rozwiedziona, ale była bardzo zżyta ze mną i moimi dziećmi. Jako najbliższa osoba dowiadywałam się w prokuraturze o przebieg postępowania przygotowawczego. Ostatnio otrzymałam informację, że został wniesiony akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który spowodował wypadek. Zastanawiam się czy pójść do sądu, bo nie chcę dalej przeżywać tej tragedii, ale z drugiej strony chciałabym, żeby winny poniósł karę. Czy mam jakieś uprawnienia...

Karne posiłki

Adwokat Agnieszka Malczyk

Oczywiście, jest pani osobą najbliższą zmarłej w wyniku przestępstwa z art. 177 KK (wypadek komunikacyjny), więc także pokrzywdzoną, która może w postępowaniu sądowym działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego i ma czas aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działała w takim charakterze.

Oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu jurysdykcyjnym jest pełnoprawną stroną procesową. W podejmowanych działaniach jest niezależny od oskarżyciela publicznego. Ma prawo do składania wniosków dowodowych, uczestniczenia w czynnościach procesowych, zaskarżania orzeczeń sądowych, w tym także w odniesieniu do kary. Jednak, mając na uwadze interes jaki reprezentuje, może jedynie popierać oskarżenie, a w związku z tym nie może podejmować czynności na korzyść oskarżonego.

Warto wiedzieć, że sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych, jeśli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. By nie hamowali toku postępowania, wystarczy jeden lub dwóch.

Mogą oni składać wnioski dowodowe, a także zadawać pytania osobom przesłuchiwanym po oskarżycielu publicznym, a przed swoim pełnomocnikiem, oskarżycielem prywatnym, pełnomocnikiem oskarżyciela prywatnego, powodem cywilnym, pełnomocnikiem powoda cywilnego, biegłym, obrońcą, oskarżonym i członkami składu orzekającego (art.370 § 1 kpk).

Po zamknięciu przewodu sądowego oskarżyciel posiłkowy może zabrać głos po oskarżycielu publicznym (art. 406 kpk), a w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie jego uzasadnienia (art.422 § 1 kpk). Termin apelacji wynosi 14 dni i biegnie od chwili doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

Dodatkowo warto pamiętać, że art. 46 KK przewiduje, że pokrzywdzony może złożyć wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę już na etapie postępowania karnego, a orzeczenie tych środków sąd orzeka obligatoryjnie według własnego uznania, a wtedy wniosek ze strony pokrzywdzonego nie jest konieczny.

Artykuł 49a KK przewiduje ponadto sytuację, w której to prokurator uprawniony jest do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za krzywdę. Może to zrobić aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej. Zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę, sąd może zastępczo orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Numer: 32/33 (1088/1089) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *