Tydzień z prawem (221)

Kilkanaście lat temu ojciec podzielił się ze swoim bratem gospodarstwem rolnym. Do tej pory stryj z rodziną korzystał ze studni na naszej działce. Kiedy zawalił się spróchniały płot, postanowiłem wyznaczyć granicę, postawić nowe ogrodzenie i odciąć im studnię, bo mają wodę z wodociągu. Następnego dnia rozpętało się piekło i doszło do rękoczynów. Policjant powiedział, że ojciec może wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia, ale czy warto sądzić się z najbliższą rodziną...

Prywatnie do sądu

Adwokat Agnieszka Malczyk

W przypadku zaistnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, który powinien zawierać dane personalne i miejsce zamieszkania oskarżyciela prywatnego i oskarżonego, datę czynu i opis przedmiotowego zdarzenia, ewentualnie świadków zajścia.

Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu. To samo dotyczy dowodów określonych przez sąd.

Zasadą jest, że rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia lub referendarz sądowy. Na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast posiedzenia pojednawczego wyznaczyć odpowiedni termin dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Trzeba pamiętać, że niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia i... umorzenie postępowania. Natomiast w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje sprawę na rozprawę główną i wyznacza jej termin.

W razie pojednania stron postępowanie umarza się. Możliwa jest zgoda obejmująca również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami.

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego umarza się za zgodą oskarżonego, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od oskarżenia przed prawomocnym zakończeniem postępowania. Zgoda oskarżonego nie jest wymagana, jeżeli oskarżyciel prywatny odstąpi od oskarżenia przed rozpoczęciem przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwionych powodów uważa się za odstąpienie od oskarżenia.

Trzeba też wiedzieć, że aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej oskarżony może wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem mu zarzucanym. Sąd rozpoznaje wówczas łącznie obie sprawy. Wtedy obaj oskarżyciele prywatni korzystają z uprawnień oskarżonego. Pierwszeństwo zadawania pytań i przemówień przysługuje temu oskarżycielowi prywatnemu, który pierwszy wniósł akt oskarżenia.

Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez sąd oskarżyciela do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia.

Numer: 28/29 (1084/1085) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *