Tydzień z prawem (220)

Z bratem i kuzynem jestem wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalnością zajmuję się praktycznie ja. Jakiś czas temu doszło do kłótni pomiędzy mną a kuzynem, więc on się obraził i wyjechał. Ostatnio wspólni znajomi powiedzieli nam, że kuzyn wraca i otwiera firmę prowadzącą działalność konkurencyjną. Nie podoba mi się taka sytuacja, bo przecież jest on wciąż oficjalnie wspólnikiem. Jakie w tej sytuacji możemy podjąć kroki prawne? Czy istnieje możliwość usunięcia takiego wspólnika?

Wspólnik do wyłączenia

Tydzień z prawem (220) / Wspólnik do wyłączenia

Trzeba wiedzieć, iż wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić jedynie na podstawie orzeczenia sądu. Sytuację tę normują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a konkretnie art. 266, który mówi, że z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy. No i udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu. Istotne są podstawy żądania wyłączenia wspólnika. Muszą wystąpić ważne powody, tj. m.in. działanie ma szkodę spółki, niewykonywanie przez wspólnika uchwał, naruszenie zasad lojalności, podejmowanie wobec spółki działań konkurencyjnych, czy też brak współdziałania przy podejmowaniu uchwał, choroba, wyjazd za granicę itp. Postępowanie o wyłączenie ma na celu zmianę składu osobowego spółki poprzez wyłączenie z niej wspólnika, którego dalsze pozostawanie w spółce, stanowiłoby zagrożenie usprawiedliwionych interesów pozostałych wspólników lub interesów spółki, w związku z indywidualnymi zachowaniami lub przymiotami osobistymi wspólnika, którego wyłączenia się domagamy. Jak podniósł Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 21 kwietnia 2010 roku, przepis art. 266 § 1 k.s.h. ma charakter osobowy, co wyraża się w tym, że jeżeli w spółce z o.o. przerwana zostanie więź pomiędzy jednym wspólnikiem a pozostałymi wspólnikami – co przekreśla szanse na ich współdziałanie w dążeniu do realizacji celu spółki – wówczas prawo przewiduje możliwość wyłączenia takiego wspólnika ze spółki, co jest równoznaczne z przywróceniem właściwego współdziałania wspólników. Niemożność bezkonfliktowego współdziałania ze wspólnikiem, będąca następstwem relacji interpretowanych wewnątrz spółki może stanowić ważną przyczynę wyłączenia wspólnika ze spółki. Istotnym warunkiem skutecznego wyłączenia opisanym w art. 266 k.s.h. jest również konieczność przejęcia udziałów wyłączanego wspólnika przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie. Sąd ustala cenę przejęcia w odniesieniu do realnej wartość udziału w chwili doręczenia pozwu. Co istotne, udział musi zostać przejęty w całości. Wyłączany wspólnik traci członkostwo w spółce, z chwilą zapłaty ceny ustalonej przez sąd. Na marginesie należy dodać, iż przyczyny żądania wyłączenia mogą być także wskazane w umowie spółki.

Numer: 27 (1083) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *