Rodziny zastępcze 2008

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłosiło rok 2008 rokiem rodzin zastępczych. W związku z tym podjęto szereg inicjatyw mających na celu promowanie tej idei wśród mieszkańców naszego powiatu. Program nazywa się „Rodzina zastępcza – rodzicielstwo z wyboru szansa dla osamotnionych dzieci”. Pozyskane dlań środki zostały przeznaczone głównie na materiały promocyjne

Domowe ciepło

Rodziny zastępcze 2008 / Domowe ciepło Jesienią ubiegłego roku wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów został ogłoszony konkurs na pracę plastyczną mającą zilustrować przewodnią myśl akcji. Główną nagrodę zdobył rysunek Martyny Augustyniak, uczennicy trzeciej klasy GM-3. Znalazł się on na plakacie, który już wkrótce będzie propagował rodzicielstwo zastępcze na terenie całego powiatu. Zawiśnie we wszystkich urzędach, instytucjach, a za pomocą techniki siatkowej zostanie umieszczony na autobusach mińskiego PKSu. Rysunek Martyny zdobi ponadto tytułową stronę specjalnego kalendarza, w którym każdy z kolejnych miesięcy upiększają inne prace wyróżnione w konkursie.
Na najbliższą przyszłość planowane są ulotki zawierające podstawowe informacje dla zainteresowanych stworzeniem domu dla tych pokrzywdzonych przez los dzieci, bloczki notesowe, długopisy, koszulki oraz parasolki ozdobione logo PCPR, które – jak zapowiada dyrektor – jego pracownicy będą rozprowadzali podczas czekających nas niedługo wiosennych i letnich imprez plenerowych. Na każdym z tych gadżetów będzie można znaleźć adres strony oraz poczty elektronicznej, gdzie chętni uzyskają bardziej szczegółowe dane.
Obecnie w naszym powiecie 139 dzieci umieszczono w124 rodzinach zastępczych (24 ustanowiono w minionym roku), przy czym 103 to rodziny spokrewnione z dziećmi, którymi się opiekują. Kandydaci niespokrewnieni – i tym być może należy tłumaczyć tak dużą dysproporcję – oprócz tego, iż powinni spełniać podstawowe kryteria, jak stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, pełnia praw cywilnych i obywatelskich, niekaralność, zdolność do zapewnienia odpowiednich warunków bytowych, wychowawczych i rozwojowych, czy wreszcie odpowiedni stan zdrowia, muszą również przejść specjalne szkolenie. Prowadzi je PCPR i trwa ono trzy miesiące. Osobną kategorię stanowią tzw. „pogotowia rodzinne”, czyli zastępcze rodziny zawodowe. Jest to zadanie bodaj najtrudniejsze, gdyż dzieci kierowane do takich placówek – zwykle na rok – pochodzą przeważnie ze środowisk przeżartych najgorszymi rodzajami patologii.
Dopiero po uzyskaniu kwalifikacji następuje kontakt z dzieckiem na zasadzie tzw. rodziny zaprzyjaźnionej. W tym czasie – bywa, że krótkim, a kiedy indziej nieco dłuższym – zawiązują się więzi emocjonalne i psychiczne między dzieckiem i jego przyszłymi rodzicami. Od chwili zaistnienia rodziny pracownicy PCPR nieustannie ją monitorują – odwiedzają dziecko w nowym domu, jak również utrzymują kontakt z jego szkołą. Rodzice zaś obowiązani są powiadamiać Centrum o każdej zmianie zarówno w sytuacji dziecka, jak i ich osobistej. W skrajnych przypadkach dostrzeżenia jakichkolwiek uchybień czy patologii, które narodziły się w międzyczasie bądź, co też niekiedy się zdarza, istniały już wcześniej w ukryciu i dopiero teraz wychodzą na światło dzienne, kontrolujący mogą skierować swoich podopiecznych do poradni specjalistycznej, natomiast w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla dziecka lub nie wywiązywania się rodziców z powierzonej im funkcji mają prawo skierować do sądu wniosek o rozwiązanie rodziny.
Szczęśliwie w powiecie mińskim do żadnej z takich sytuacji jak dotychczas nie doszło. Zwykle dzieci są wdzięczne, że znalazły domowe ciepło i miłość. Znakomita większość naszych rodzin zastępczych jest wielodzietna i posiadały już potomstwo biologiczne nim przyjęły pod swój dach nowych członków. Więź zarówno z przybranymi rodzicami, jak i rodzeństwem okazuje się częstokroć niezwykle trwała. Przykładem jest pewna 27-latka, która wychowała się z zastępczymi rodzicami oraz czworgiem niespokrewnionego rodzeństwa i do tej pory wszyscy mieszkają wspólnie.

Numer: 2008 05   Autor: Marcin KrólikKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *