Halinów absolutoryjny

Rok 2011 to okres pełnej działalności samorządów VII kadencji. Było to szczególnie ważne dla nowo wybranych włodarzy gmin, którzy urząd swój osiągnęli po raz pierwszy w życiu. W takiej właśnie sytuacji znalazł się młody burmistrz Adam Ciszkowski, wspomagany przez... ,,Klub 12 radnych”

Klubowy sukces

Halinów absolutoryjny / Klubowy sukces

Gmina osiągnęła dobre wyniki finansowe za ubiegły rok. Planowane dochody w kwocie prawie 35,3 mln zł zrealizowano w 99,52% zaś wydatki – 35,8 mln zł w 96,28% planu rocznego. Znaczny udział w dochodach gminy stanowiły dotacje z funduszów celowych i unijnych, które stanowiły 18% ogółu dochodów. Łącznie do gminy wpłynęło ponad 6,3 mln zł dotacji, z czego prawie 3,5 mln zł to dotacje unijne. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę przeszło 6,3 mln zł, tj. 90% planowanych. W ramach inwestycji wykonano m.in. I etap kanalizacji w Długiej Kościelnej, I etap budowy przedszkola przy ZSw Halinowie czy boiska wielofunkcyjne w Długiej Szlacheckiej i Cisiu.
Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2011 roku wyniósł nieco ponad 8 mln zł, co stanowi 22,74% dochodów, przy maksymalnym poziomie 60%. Świadczy to o bezpiecznym zadłużeniu gminy.
Radny Andrzej Milczarek zapewniał, że dobrze układa się współpraca pomiędzy burmistrzem a ,,Klubem 12”, ale społeczeństwo oczekuje wykonania obietnic wyborczych.  Także przewodniczący rady Marcin Pietrusiński podziękował burmistrzowi i kierownictwu Urzędu Miejskiego za dobre wyniki w 2011 roku i za wzorową współpracę.
Dłuższą opinię na temat wykonania budżetu gminy przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Leszek Gelo. Zakończył ją wnioskiem o przyjęcie sprawozdania finansowego i o udzielenie absolutorium burmistrzowi Ciszkowskiemu. Także opinie RIO były pozytywne. W głosowaniu 11 radnych było za absolutorium, a 2 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu, oklaskach i podziękowaniach dało się zauważyć, że „grupa Ciszkowskiego” jeszcze raz świętowała sukces.

Numer: 2012 29   Autor: (fz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *