Tydzień z prawem (242)

To było dobre małżeństwo, dopóki on nie zaczął pić i bić w głowę tak, by nie było żadnych znaków. Córka wszystko ukrywała, bo go prawdopodobnie kochała. Wreszcie ją ubezwłasnowolnił, sprowadził do domu swoją kochankę, a córkę prześladuje i chce wyrzucić na bruk. Jako matka nie mogę przeboleć, że do tego doszło. Jak mogę pomóc córce, która teraz już jest pewna, że nie może być z mężem okrutnikiem. Jak córka może odzyskać swoje prawa lub zmienić opiekuna prawnego, by się rozwieść i odebrać należny jej majątek?  

Moce niemocy

Jak rozumiem, córka została całkowicie ubezwłasnowolniona na wniosek jej męża, a chorobę upatruje pani w stosowaniu przemocy wobec córki. Stąd zachodzą podstawy do rozwodu córki…

Na wstępie należy przypomnieć, że ubezwłasnowolnienie całkowite powoduje utratę przez osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych. Jeżeli córka niesłusznie została ubezwłasnowolniona lub jej stan zdrowia znacznie się polepszył, to może złożyć do sądu okręgowego wniosek o zmianę postanowienia o jej ubezwłasnowolnieniu.

Należy zauważyć, iż samo istnienie choroby psychicznej lub innej wskazanej w art. 13 § 1 k.c. przyczyny nie jest przesłanką wystarczającą do orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Musi jej jeszcze towarzyszyć niemożność kierowania swoim postępowaniem. Przez pojęcie NIEMOŻNOŚĆ rozumieć należy brak świadomego kontaktu z otoczeniem oraz brak możliwości intelektualnej oceny swojej sytuacji, swojego zachowania i wywołanych nim następstw.

Jeżeli jednak uważa pani, że córka nie może prowadzić swoich spraw życiowych, można wystąpić do sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich – tzw. sądu rodzinnego, o zmianę opiekuna prawnego. Oczywiście powołując się na fakt niewłaściwego wykonywania opieki przez zięcia. Opiekunem może być inny członek rodziny w tym matka.

Brak zdolności do czynności prawnych powoduję to, iż córka nie może sama wyjść z pozwem o rozwód. Nowy opiekun powinien wystąpić o zgodę na złożenie wniosku o rozwód do sądu rodzinnego, a po jej uzyskaniu może złożyć pozew o rozwód do sądu okręgowego w imieniu córki. W pozwie oczywiście powinien wskazać przyczyny rozkładu pożycia, to jest powoływaną w pytaniu zdradę małżeńską, a także stosowanie przemocy wobec córki. Prawomocny wyrok rozwodowy oznacza ustanie wspólnoty majątkowej, co otwiera drogę do dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków.

Numer: 5 (1113) 2019 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *